Vedtekter

Vedtekter for Tango Polar (vedtatt på årsmøtet 20. juni 2011)


§1 Formål

Tango Polar har som formål å samle tangodansere i Tromsø og omegn. Tango Polar er en ikke-kommersiell og uavhengig organisasjon.

§2 Aktivitet

Tango Polar skal skape arenaer for tangodansere. Dette kan gjøres gjennom ukentlige dansekvelder, dansefester, kurs og workshops.

§ 3 Medlemskap

Alle som ønsker å danse tango er velkommen i Tango Polar. Tango Polar har ingen medlemsavgift, men deltakere betaler såkalt fotskatt på dansekveldene. Dansekveldene fungerer som beslutningsarena for de saker som styret ønsker at flere tar del i.

Deltakere betaler kursavgift når det arrangeres kurs. Det skal være studentrabatt på alle kurs. Styret forholder seg til den økonomiske situasjonen når det fastsetter kursavgiften.

§ 4 Sosial dansearena

Styremedlemmene har et særlig ansvar for at Tango Polar skal være en hyggelig danseklubb å komme til og for at alle dansere skal føle seg velkommen.

§ 5 Lederskap og styre

Tango Polars styre settes sammen av aktive dansere i Tango Polar. Styret velges på årsmøtet, men suppleringsvalg kan foregå på dansekveldene.

Styret skal bestå av minimum tre personer. Styret konstituerer seg selv, men ett av styrets medlemmer skal være økonomiansvarlig.

Styret tar ansvar for at det opprettes valgkomite i forkant av årsmøtet.

Styret får ingen honorar for styrevervet. Styret kan bruke inntil kr 1500 pr år til bespisning i forbindelse med møter.

§6 Økonomi

Fotskatt telles opp etter hver dansekveld. Alle kurs skal ha eget budsjett og regnskap.

Kvitteringer for fellesutlegg leveres til økonomiansvarlig.

Egenkapitalen bør ligge på minimum 10 000 kroner. Dette er for at Tango Polar alltid skal ha en buffer for å kunne dekke uforutsette utgifter.

En oversikt over årets inntekter og utgifter legges fram på årsmøtet. Det er ikke nødvendig med avsluttende årsregnskap.

§ 7 Honorar o.l.

Interne instruktører som instruerer på dansekveldene får normalt ingen betaling for dette.

Instruktører (interne/eksterne) får honorar når det arrangeres kurs med deltakeravgift.

Styret kan påskjønne medlemmer som gjør en ekstraordinær frivillig innsats for Tango Polar.

§8 Årsmøte

Det skal arrangeres årsmøte en gang i året. Det sittende styret bestemmer tidspunkt. Årsmøtedato gjøres kjent gjennom innkalling på e-post minst to uker i forveien. Saker til årsmøtet meldes til styret etter at årsmøtedato er satt. Saksliste sendes ut på e-post en uke før årsmøtet. Alle aktive dansere har møte- og stemmerett.

Ekstraordinært årsmøte avholdes om styret vedtar dette eller en tredjedel av aktive dansere krever dette.

§9 Oppløsning

Tango Polar kan oppløses om det ikke er aktive dansere som vil drive klubben videre. Eiendeler og egenkapital som klubben besitter skal gis til et danseformål i Tromsø.